KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përputhje me nenin 22 të Ligjit 152/2013, ”Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar dhe në VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar:

 

NJOFTON:

 

Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për:

I. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja;

II. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore;

III. Për 1 (një) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore;

IV. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore;

Kërkesat për kandidatët e vendeve të lira të punës janë: Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike,

 

Morën pjesë kandidatët si më poshtë:

 

I. Për 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja:

1. Adhurim Banushaj

2. Anxhela Hodaj

3. Denis Xhelili

4. Geraldina Fejzaj

5. Granit Laçi

6. Klaudio Halili

 

Kanë marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidatët:

1. Adhurim Banushaj

2. Klaudio Halili

 

II. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore:

1. Juljan Graçi

2. Serxhio Smakaj

 

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Juljan Graçi

 

III. Për 1 (një) vende në pozicionin Auditues i I (Parë) në Departamentin e Auditimit të Institucioneve Qendrore:

1. Artenisa Jasini

2. Blerta Musabelli

3. Ramadan Çaço

4. Sigi Zaimi

 

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Sigi Zaimi

 

IV. Për 1 (një) vend në pozicionin Auditues i II (Dytë) në Departamentin e Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore:

1. Vjola Kojani

 

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Vjola Kojani

 

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e premte, më datë 31 Mars 2023, ora 10.00 në zyrat e KLSH-së.