KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, REZULTATET E EVRIFIKIMIT PARAPRAK

Komiteti i Pranimit në përputhje me përcaktimet e Ligjit 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar dhe VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar,

KONSTATOI:

Për vendet e lira të publikuara përkatësisht për:

  • 2 (dy) vende në pozicionin Auditues i Parë në Departamentin e Auditimit të Buxhetit të Shtetit – diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike, morën pjesë kandidatët:

1. Arjola Muçaj

2. Dafina Gjikola

3. Eralda Allhysa

4. Isidor Frashni

5. Mimoza Kita

6. Ylvi Aga

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidatët:

1. Arjola Muçaj

2. Isidor Frashni

 

  • 1 (një) vend në pozicionin Auditues i Parë në Departamentin e Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja – diplomuar në Master Shkencor në Shkenca Ekonomike, mori pjesë kandidati:

1. Almida Sterjo

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Almida Sterjo

  •  1 (një) vend në pozicionin Auditues i Parë në Departamentin e Auditimit të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Pronës Publike – diplomuar në Master Shkencor në Inxhinieri Pyjesh, mori pjesë kandidati:

1. Petrit Imeraj

Ka marrë pikët e nevojshme për të kaluar në fazën e intervistës së strukturuar me gojë kandidati:

1. Petrit Imeraj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e mërkurë, më datë 17.04.2024, ora 11:00, në ambientet e KLSH-së.

Ankesat për rezultatet e testimit me shkrim mund të bëhen brenda 5 ditëve kalendarike pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Kontrollin e Lartë të Shtetit.