KONTROLLI I LARTE I SHTETIT, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Në mbështetje të , Vendimin e Këshillit të Ministrave nr 108, datë 26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,  si edhe informacionin e Njësisë së Menaxhimit te Burimeve Njerëzore për pozicionet e lira të krijuara në sherbimin civil, Kontrolli i larte i shtetit sjell shpall bashkengjitur:

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Plani_Vjetor_i_Pranimit_2024