Komiteti i Pranimit për pranim nga jashte Sherbimti Civil – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26,pika 4  të ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Komiteti i Pranimit për pranim nga jashte Sherbimti Civil, i krijuar ne Urdhrin Nr. ___ datë ____ të Kryetarit te Bashkise , zhvilloi fazën e dytë të procedurës së pranimit nga jashte Sherbimit  Civil :

 

“Pergjegjes ne Sekorin e te Ardhurave dhe Licensimit ne Drejtorine e te Ardhurave dhe    Menaxhimit Financiar ”

 

Nga rezultatet e paraseleksionimit, kandidatët e kualifikuar për të marrë pjesë në këtë fazë të procedurës janë:

 

  1. Gazment Haxhija me 86 pike