Komisioni Qendror i Zgjedhjeve – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 1, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

  • Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka një vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive :
  • – Specialist Redaktor/Edukimi, në Sektorin e Edukimit të Zgjedhësve, në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve. Kategoria e pagës III-b.

Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën 18.10.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 191009- Specialist DKZTEZ- L.Paralele