KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – VENDE TE LIRA PUNE

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 1, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

  •  Specialist/ në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit. Kategoria e pagës IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : 191011- Specialist DTI IV-a- LParalele-Pranim sherbim civil

 

  •  Specialist/ në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës Zgjedhore. Kategoria e pagës III-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 191011- Specialist DSHLZ III-B- L.Paralele – Pranim sherbim civil

 

  •  Specialist/ në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit. Kategoria e pagës III-b.

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : 191011- Specialist DTI III-B- L.Paralele-Pranim sherbim civil