KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 26, kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese. Kategoria e pagës II-I.

  • DREJTOR NË DREJTORINË E SUBJEKTEVE ZGJEDHORE, MBIKËQYRJES FINANCIMIT DHE MONITORIMIT NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ADMINISTRIMIT TË ZGJEDHJEVE

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: dbnjshm_vend i lire pune_24_05_28 drejtor i drejtorise DSZMFM