KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 26, Kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese.

  • Shef Sektori ne Sektorin e Koordinimit ne Drejtorine e Administrates Zgjedhore, Kategoria e pagës III-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: dbnjshm_240411_njoftim per vendin e lire te punes shef i sektorit te Koordinimit