KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 26, Kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

  • Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-1.
  • PËRGJEGJËS SEKTORI NË SEKTORIN E ZHVILLIMEVE DIGJITALE NË DREJTORINË E LOGJISTIKËS DHE DIGJITALIZIMIT

 

Per me teper klikoni linkun bashkangjitur:

dbnj_240131_njoftim per vendin e lire te punes Përgjegjes i sektorit te Zhvillimeve Digjitale