KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimit nr. 74/2022, të Kuvendit të Shqipërisë, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit nr. 67/2020, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, vendimit nr. 326, datë 31.05.2023, i Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike”, i ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shpall:

  • 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Postier në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve;

Klasa e pagës III.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_240104_njoftim per vendin e lire te punes postier