KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

SPECIALIST NË SEKTORIN E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR DHE TRAJNIMEVE NË DREJTORINË ADMINISTRATËS ZGJEDHORE

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_230203_njoftim per vendin e lire te punes specialist _sektori dokumentacionit zgjedhor dhe trajnimeve