KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të nenit 25, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

 

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shpall

SPECIALIST NË SEKTORIN PËR DENONCIMET ANKIMET DHE SANKSIONET NË DREJTORINË E LIGJSHMËRISË

SPECIALIST NË SEKTORIN E AUDITIT TË BRENDSHËM

PËR 2 (DY) POZICIONE TË LIRA PUNE SPECIALIST NË SEKTORIN E ADMINISTRIMIT DHE ZHVILLIMIT TË VOTIMIT NË DREJTORINË PËR VOTIMIN NGA JASHTË

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_230206_njoftim per vendin e lire te punes specialist _sektori i auditit te brendshem

dbnj_230206_njoftim per vendin e lire te punes specialist _sektori per denoncimet ankimet dhe sanksionet

dbnj_230203_njoftim per vendin e lire te punes dy specialist _SAZHV (1)