KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

SPECIALIST NË SEKTORIN E ADMINISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE SISTEMEVE, NË DREJTORINË E ADMINISTRIMIT TË TË DHËNAVE DHE SISTEMEVE IT

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_220523_njoftim per vendin e lire te punes Specialist IT (1)