Komisioni Qendror i Zgjedhjeve – Shpallje fituesi

 

NJOFTIM

 Njoftim për  fituesin e konkursit, për pozicionin e punës, Specialist/jurist prokurime

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar  Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 4, gërma a, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreut VII, “Lëvizja paralele në  kategorinë ekzekutive”, pika 22, Njësia Përgjegjëse ju njofton se u zhvilluan procedurat e konkurimit për lëvizje paralele  për pozicionin e punës specialist jurist prokurime.

Komisioni i Përhershëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, që u zhvillua më datë 26.07.2019 ora 10:00,shpalli fitues,

Znj.Lorena Mavriqi

 

 

 

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

Tiranë, më 29.07.2019