Komisioni Qendror i Zgjedhjeve – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Neni 25 Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, njofton se;

Nga konkurrimi për procedurën e lëvizjes paralele për (1) një vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin

  • Specialist/ në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, që u zhvillua më datë 02.12.2019 ora 11:00, Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele, vendosi përfundimin e procedurës pa kandidat fitues