Komisioni Qendror i Zgjedhjeve – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu II pika 9, po ju njoftojmë, se për konkursin “Pranimi në shërbimin civil”, kandidati, që do të vazhdojë testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës,

  • Specialist në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës është si më poshtë;

 Ardian Losha

 

  • Specialist IT në Drejtorinë e Tenologjisë dhe Informacionit janë si më poshtë :
  • Drilona Doçi
  • Rigers Bodurri