KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të nenit 22, pikës 5, kreut IV, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues: Zj. Erinda Jakupi

Për një informacion të mëtejshëm, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al