KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil

Në mbështetje të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 18, të vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, përcaktojmë planin vjetor të pranimit në shërbimin civil në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2023, do të jetë sipas lidhjes nr.1 bashkëlidhur.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

dbnj_270125_plani vjetor i pranimit ne sherbimin civil