Komisioni Prokurimit Publik – Shpallje fituesi

Specialist për Marëdhëniet me Jashtë

Njoftim per fituesin