KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për grupin e pozicioneve:

  • Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE PER INSPEKTOR

 

  • Specialist Arkiv/Protokolli, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në    Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE PER SPECIALIST ARKIV-PROTOKOLL