KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, IV dhe VII të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

  1. Specialist Jurist, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE PER SPECIALIST JURIST