Komisioni i Prokurimit Publik, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe
të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia
përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele, dhe pranimit
në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

“Specialist Buxhet” në Sektorin e Financës, BurimeveNjerëzore dhe Trajnimeve në Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e
Prokurimit Publik – Kategoria: IV-1, një vend vakant.

“Specialist Jurist” pranë Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe Shërbimit Ligjor në Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: IV-1 një vend vakant.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Specialist Buxheti (4)

Shpallje Specialist Jurist (1)