KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i
ndryshuar:, njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes
paralele, ngritjes në detyrë për dy (2) pozicione vakante:

“Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a, me profil
ekonomist / jurist / inxhinier 2 (dy) vende vakant;

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë
18.03.2015 “Për pranim, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë
ekzekutive”, njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes
paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

“Specialist Publikimi” pranë Sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Publikimit në
Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e
Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-b një vend vakant.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Inspektor

Shpallje Specialist Publikimi