KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i
ndryshuar, si dhe planit vjetor të pranimit 2023, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pranë Komisionit
të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për një (1)
pozicion vakant:
1. Drejtor, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në
Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: II-b

1. Specialist “Jurist”, pranë Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe
Shërbimit Ligjor në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës,
në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b, një vend vakant.

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e
Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik –
Kategoria e pagës: III-a

“Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a, me profil
ekonomist / jurist / inxhinier (tre (3) vende vakant);

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Drejtor Drejtorie

– 1 Specialist Jurist

– Për publikim Përgjegjësi- Burimeve –

Për Publikim Shpallje Inspektor – ALL- 3