KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbinin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND” i ndryshuar, ; vendimit nr. 2, datë 01.02.2024 “Për hapjen e procedurës së pranimit të nëpunësit civil në kategorinë e nivelit të lartë drejtues, në pozicionin sekretar i përgjithshëm, edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil, për vitin 2024 në Komisionin e Prokurimit Publik”

”; urdhrit nr. 42, datë 01.02.2024 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil për vitin 2024”,  njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil për 1 (një) vend vakant:

 

 

Sekretar i Përgjithshëm në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria I- 2

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje sekretar i pergjithshem