KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si
dhe të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për
pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i
ndryshuar, njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes
paralele, dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

1. Specialisti për Burimet Njerëzore dhe Marrëdhëniet me Jashtë pranë Sektorit të
Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore, në Komisionin e Prokurimit Publik –
Kategoria e pagës: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Specialist i Burimeve Njerezore