KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik shpall procedurën e lëvizjes paralele, dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:
1. “Specialist Financë/Buxheti” në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b, një vend vakant.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Specialist finance-buxhet – Për publikim