KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar,

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Inspektor, pranë Drejtorisë së Ankesave, në Komisionin e Prokurimit Publik-Kategoria: III-a

Kandidati/ët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  • Lulzim Mata
  • Olta Hadushaj

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.02.2020, ora 13:00, në ambientet e Komisionit të Prokurimit Publik, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Kodi Postar 1010, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 24.02.2020, ora 14:00, në ambientet e Komisionit të Prokurimit Publik, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Kodi Postar 1010, Tiranë.