Komisioni i Prokurimit Publik, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1
dhe 2, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,
Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme të lëvizjes
paralele dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. “Specialisti Buxheti” pranë Sektorit të Financës Burimeve Njerëzore dhe
Trajnimeve, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në
Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: IV-1
Nuk ka kandidatë të paraqitur.

2. “Specialisti Jurist” pranë Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe
Shërbimit Ligjor, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe
Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: IV-1
Kandidati i kualifikuar është: – Ylvie Kuka – Doriana Daraku

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si vendimit nr. 242, datë
18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe
të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të
Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të pranimit nga jashte dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,
njofton se për pozicionin:
3. “Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-1,
Kadidati i kualifikuar është: Elizabeta Nika