KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,

Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

  • Specialist Arkiv/Protokolli, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: IV-a

 

  • Nuk ka kandidatura të paraqitura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se, duke filluat nga data 18.02.2020 do të njoftohen nëpërmjet portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe faqes zyrtare të KPP-së, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.