Komisioni i Prokurimit Publik, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në
institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit në
shërbimin civil në kategorinë ekzekutive dhe të afatit të ankimimit, njofton se për pozicionin:
“Specialist Jurist”, pranë “Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe Shërbimit
Ligjor” në “Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës”, në
Komisionin e Prokurimit Publik, kategoria III-b. (dy vende vakant)
Kandidati fitues është Teodora Mehmetaj.