KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore/Juridike/Ekonomike, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

  • Specialist Arkiv/Protokolli, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

  1. Madalena Zyberlli