Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e Vlerësimit të kandidatëve

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si vendimit nr. 242, datë
18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe
të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të
Prokurimit Publik, në përfundim të vlerësimit të kandidatëve dhe pas afatit të ankimimit, njofton
se për pozicionin:

  • “Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-1,
    Nuk ka kandidatë të kualifikuar

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 20 të
kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen
paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e
Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të
vlerësimit të kandidatëve, dhe pas afatit të ankimimit, njofton se për pozicionin:

  • “Specialisti Jurist” pranë Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe
    Shërbimit Ligjor, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe
    Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: IV-1
    Nuk ka kandidatë të kualifikuar