Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e vlerësimit të kandidatëve

Në zbatim të nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si vendimit nr. 118,
datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe
përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe
të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit
të Prokurimit Publik, në përfundim të vlerësimit të kandidatëve dhe pas afatit të ankimimit, njofton
se për pozicionin:

  • “Sekretar i Përgjithshëm” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: I-2,

Kandidati i kualifikuar është: Z. Josi Ballauri