Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1
dhe 2, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,
Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme të lëvizjes
paralele dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. “Specialist Jurist” pranë Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe
Shërbimit Ligjor, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe
Financës në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: IV-1
Nuk ka kandidatë të paraqitur.

2. “Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-1
Nuk ka kandidatë të paraqitur

3. “Drejtor” në Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në
Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: II-1
Nuk ka kandidatë të paraqitur.