Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët edhe
të mesme drejtuese” i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit të Prokurimit
Publik, në përfundim të procedurës për lëvizje paralele në kategorinë e ulët drejtuese, njofton se
për pozicionin:
1. “Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-a
Nuk ka kandidatë të kualifikuar.