Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të vendimit nr. 242,
datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët
dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit
të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,
njofton se për pozicionin:
“Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a,
Nuk ka kandidatura të paraqitura

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1
dhe 2, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,
Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta
për pranim nga jashtë, të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
“Specialist Publikimi” pranë Sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Publikimit në
Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e
Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-b
Kandidati i paraqitur është: znj. Ela Dubali

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1
dhe 2, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,
lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,
Njësia e Burimeve Njerëzore në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme pwr pranim
nga jashtw, dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
“Specialist Buxheti” pranë Sektorit të Financës, Burimeve Njerëzore dhe Trajnimeve në
Drejtorinë e Monitorimit Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës në Komisionin e
Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-b
Nuk ka kandidatë të paraqitura.