Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1, 2,
3 dhe 4, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,
Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes
për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. Specialisti për Burimet Njerëzore dhe Marrëdhëniet me Jashtë pranë Sektorit të
Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore, në Komisionin e Prokurimit
Publik – Kategoria e pagës: III-b

Në zbatim të pikës 4, kreu IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i
ndryshuar, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:
–  Znj. Lahe Koci