Komisioni i Prokurimit Publik, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i
ndryshuar, si dhe planit vjetor të pranimit 2023, të ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në Institucionin
e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për
përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes për konkurrim, njofton se për
pozicionin:
1. Drejtor, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në
Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: II-b
Në zbatim të pikës 4, kreu IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i
ndryshuar, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:
 Nuk ka kandidatura të paraqitura.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikave 1 dhe
2, të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia
Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes
për konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. “Specialist Jurist”, pranë “Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të Vendimeve dhe
Shërbimit Ligjor” në “Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës”,
në Komisionin e Prokurimit Publik, kategoria III-b. (një vend vakant)
Në zbatim të pikës 4, kreu IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i
ndryshuar, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:
 Nuk ka kandidatura të paraqitura.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si edhe
urdhrit nr. 19, datë 19.01.2023 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil për vitin 2023”,
njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të verifikimit paraprak të
kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të shpalljes për
konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore në
Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e
Prokurimit Publik – Kategoria e pagës: III-a
Në zbatim të pikës 4, kreu IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i
ndryshuar, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:
 Nuk ka kandidatura të paraqitura.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,
kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë
18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i
ndryshuar, vendimit nr.11, datë 14.12.2022 “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e
ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil, për vitin 2022 në
Komisionin e Prokurimit Publik”; urdhrit nr. 19, datë 19.01.2023 “Për planin vjetor të pranimit në
shërbimin civil për vitin 2023”, njësia përgjegjëse pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në
përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme
dhe të veçanta të shpalljes për konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. “Inspektor” në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a, me profil
ekonomist / jurist / inxhinier (tre (3) vende vakant);
Në zbatim të pikës 4, kreu IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i
ndryshuar, kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:
 Nuk ka kandidatura të paraqitura.