Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Verifikim paraprak

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Ø “Inspektor” 1(një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave dhe Harmonizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së

 

Kategoria e pagës III-1.

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

· Rozeta Ivanova (pranim nga jashtë shërbimit civil)

· Fjona Bajraktari (pranim nga jashtë shërbimit civil)

 

Vëmendje: Për datat e testimit me gojë dhe me shkrim, do të njoftoheni nëpërmjet faqes zyrtare, por edhe elektronikisht në emailin personal, pas përfundimit të procedurës së lëvizjes paralele.

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Ø 1 ( një ) -“Inspektor”, në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës III-1.

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

· Rozeta Ivanova (pranim nga jashtë shërbimit civil)

· Ana Bushi (pranim nga jashtë shërbimit civil)

 

Vëmendje: Për datat e testimit me gojë dhe me shkrim, do të njoftoheni nëpërmjet faqes zyrtare, por edhe elektronikisht në emailin personal, pas përfundimit të procedurës së lëvizjes paralele.

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Ø 1 ( një ) – “Inspektor”, IT, në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës III-1.

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

· Egla Lamaj (pranim nga jashtë shërbimit civil)

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.12.2023, ora 09:00, në ambjentet e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, adresa RR’Abdi Toptani, ND.5,Tiranë”

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet pas testimit me shkrim. Për datën do të njoftoheni nëpërmjet publikimit në faqen zyrtare të Zyrës së Komisionerit.

Vëmendje: Në rast të ndryshimit të datës së testimit me shkrim, do të njoftoheni nëpërmjet faqes zyrtare, por edhe elektronikisht në emailin personal, të konfirmuar në dokumentacionin e dorëzuar.