KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE – VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si dhe planit vjetor të pranimit 2020 , Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen  e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele dhe/ose ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur: SHPALLJA per DREJTOR i DREJTORISE PER TE DREJTEN E INFORMIMIT