Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,  si dhe planit vjetor të pranimit 2021 , i ndryshuar, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen  e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e lëvizjes paralele dhe/ose ngritjes në detyrë dhe /ose pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”
  • “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së
  • 1 ( një) “Specialist”, në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Integrimit Kategoria e pagës III-b.
  • 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të Ankesave, në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së”
  • 1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Ankesave dhe Harmonizimit,  në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së” Kategoria e pagës II-B.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR