KOMISIONERI PER TE DREJTEN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”. i ndryshuar. Kreu
V – “Levizja paralele dhe ngritja ne detyre”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.242 date
18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, si dhe
planit vjetor te pranimit 2024, Njesia pergjegjese e Zyres se Komisionerit per te Drejten e Informimit
dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale, shpall Proceduren e levizjes paralele dhe/ose ngritjes ne
detyre dhe ose pranim nga jashte sherbimit civil per pozicionin:

  • Inspektor 1 (nje) ne Drejtorine e Vleresimit te Ankesave dhe Harmonizimit, ne Drejtorine
    e Pergjithshme per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, prane KDIMDP-se

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Komisioneri per te drejten e informimit