Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje Fituesi

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

për pozicionin: “

  • Specialist IT”, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

Kategoria e pagës IV-1

Kandidat fitues është Z. Almir Kapidani