KOMISIONERI PER TE DREJTEN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE, SHPALLJE FITUESI

Njesia Pergjegjese, prane Zyres se Komisionerit per te Drejten e lnformimit dhe
Mbrojtjen e te Dhenave Personale, ne zbatim te Ligjit nr.152/2013. date 30.05.2013 “Per
nepunesin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Levizja paralele dhe Ngritja ne detyre” nenit 26
dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.242, date 18.03.2015 -Per plotesimin e
vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese i ndryshuar Kreu V.
“Levizja paralele brenda se njejtes kategori, dhe “Ngritja ne detyre” njofton se ne
perfundim te afatit per pranimin e dokumentave dhe verifikimin e kerkesave te
pergjithshme dhe te vecanta te kandidateve per permbushjen e kushteve te ngritje ne
detyre dhe/ose pranim nga jashte sherbimit civil, deri ne daten 22.02.2024.nuk eshte
paraqitur asnje kandidature e kualifikuar per te vazhduar fazat e konkurrimit, per shpalljen me poshte.

  • “Inspektor” 1 ( nje) IT ne Drejtorine e Mbikqyrjes ne Fushen e Drejtesise Penale dhe
    Sigurise Publike , ne Drejtorine e Pergjithshme per Mbrojtjen e te Dhenave Personale.
    prane KDIMDP-se
  • Kategoria e pages III-1

Zyra e Komisionerit njofton se kjo procedure mbyllet.

 

Njesia Pergjegjese, prane Zyres se Komisionerit per te Drejten e lnformimit dhe
Mbrojtjen e te Dhenave Personale, ne zbatim te Ligjit nr.152/2013. date 30.05.2013 “Per
nepunesin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Levizja paralele dhe Ngritja ne detyre”nenit 26
dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.242, date 18.03.2015 -Per plotesimin e
vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese i ndryshuar Kreu V.
“Levizja paralele brenda se njejtes kategori, dhe “Ngritja ne detyre” njofton se ne
perfundim te afatit per pranimin e dokumentave dhe verifikimin e kerkesave te
pergjithshme dhe te vecanta te kandidateve per permbushjen e kushteve te ngritje ne
detyre dhe/ose pranim nga jashte sherbimit civil, deri ne daten 22.02.2024 nuk eshte
paraqitur asnje kandidature e kualifikuar per te vazhduar fazat e konkurrimit per shpalljen me poshte.

  • Inspektor 1 (nje), ne Drejtorine e Ankesave dhe Harmonizimit ne Drejtorine e
    Pergjithshme per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, prane KDIMDP-se
  • Kategoria e pages III-1

Zyra e Komisionerit njofton se kjo procedure mbyllet.