Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje Fituesi

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

Znj. Emerlinda Pema

1 ( një ) – “Drejtor i Drejtorisë së Monitorimit të Programeve të Trasnparencës në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës II-1.