Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje fituesi

Ø 1 ( një ) – “Inspektor”, IT, në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës III-1.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil, njofton se kandidat fitues është

 

1- Znj Egla Lamaj

Ø 1 ( një ) – “Inspektor”, jurist, në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës III-1.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil, njofton se kandidat fitues është

 

1- Znj Ana Buxhi

“Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave dhe Harmonizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-1.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil, njofton se kandidat fitues është

 

1- Znj Fjona Bajraktari