Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje fituesi

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Ø 1 ( një ) – “Inspektor”, në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave, Drejtoria e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së”

Kategoria e pagës III-1.

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

· Rozeta Ivanova (pranim nga jashtë shërbimit civil)

· Ana Bushi (pranim nga jashtë shërbimit civil)

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.12.2023, ora 11:00, në ambjentet e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, adresa RR’Abdi Toptani, ND.5,Tiranë”

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet pas testimit me shkrim. në datën 20.12.2023, ora 11:30

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave si dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta për ngritjen në detyrë dhe/ose pranim nga jashtë shërbimit civil, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Ø “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave dhe Harmonizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së

 

Kategoria e pagës III-1.

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë :

 

· Rozeta Ivanova (pranim nga jashtë shërbimit civil)

· Fjona Bajraktari (pranim nga jashtë shërbimit civil)

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.12.2023, ora 09:00, në ambientet e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, adresa RR’Abdi Toptani, ND.5,Tiranë”

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet pas testimit me shkrim në datën 20.12.2023, ora 11:00.

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar, pikes 13 te Kreut II dhe V “Lëvizja paralele brenda së njejtës kategori ” dhe “Ngritja në detyrë”, njofton, se për pozicionin e shpallur, deri në datën 01.12.2023.

“Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave dhe Harmonizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-1.

 

Nuk ka kandidatë fitues , për këtë arsye kalohet në fazën tjetër

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V – “Lëvizja paralele dhe Ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar, pikes 13 te Kreut II dhe V “Lëvizja paralele brenda së njejtës kategori ” dhe “Ngritja në detyrë”, njofton, se për pozicionin e shpallur, deri në datën 01.12.2023.

1- “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave , në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-1.

 

Nuk ka kandidatë fitues , për këtë arsye kalohet në fazën tjetër

“Shef Sektori” 1 (një), në Sektorin Rregullator, Integrimit dhe Procedurave Administrative, në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Integrimit, pranë KDIMDP-së

 

Kategoria e pagës III-1.

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se kandidat fitues është

 

1- Znj Emerlinda Pema