Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

  • 1 ( një) “Specialist IT”, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës

Kategoria e pagës IV-1

Njësia Përgjegjëse, pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të tejkalimit të afateve të ankimimit, njofton se për pozicionin e shpallur, deri në datën 20.05.2024, është paraqitur një kandidaturë e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.

Z. Almir Kapidani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 31 maj 2024, ora 11.00, në ambjentet e Zyrës së Komisionerit, pranë rrugës Abdi Toptani

Vëmendje: Duke filluar nga data 5 qershor 2024, do të njoftohen nëpërmjet faqes së KDIMPD, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzektutive, në lidhje me vendin e lirë, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.