KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” si dhe Vendimit të Kuvendit të Shqiperisë nr. 24/2023 “Për disa shtesa e ndryshime të Vendimit nr. 86/2018 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar,

VENDOSA:

  • Miratimin e planit të pranimit/rekrutimit në shërbimin civil, për vitin 2024

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: PLANI I REKRUTIMIT 2024 (003)